Kuantum ve Maddenin Gerçeği Zamansızlık ve Kader Modern Fizik Parçacık Fiziği ve Yoktan Yaratılış Diğer

Evrendeki Birlik

Materyalist zihniyette olan insanlar, şahit oldukları bütün varlıkları, başıboş, ayrı ve birbirine düşman düşünürler. Kendi kendilerine, tesadüfi ve birbirinden ayrı hareketler içinde olduklarını zannederler. Ancak kuantum fiziği çok ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkarmıştır. Aslında, varlıkların arasına ne kadar mesafe girerse girsin, aralarında ilişki vardır. Fizikçi John Polkinghorne bu gerçeği “Birbiriyle etkileşime giren kuantum varlıkları ne kadar birbirinden ayrılsalar da birbiriyle ilişkili kalırlar.” sözleriyle belirtir. 1
Anında iletişim ve evrendeki birlik gerçeği, çatışmanın ilerlemenin temeli olduğunu öne süren materyalist felsefeye inanan kimi fizikçileri oldukça rahatsız etti. Onlara göre böyle bir şeyin olması imkansızdı. Ancak gelişen bilim ve yapılan deneyler bir kez daha bunun bir gerçek olduğunu ortaya çıkardı.

birlik
Evrende çatışma değil yardımlaşma ve birlik esastır. İlginçtir, modern fiziğin çağımıza sunduğu kavramlar da bununla paraleldir.

Evrendeki birlik ve parçaların elele vermesiyle ilgili Gribbin şu tespitleri yapıyor:
Fakat hayal kırıklığına uğramayın, zira Aspect deneyi ve sonraki deneyler bizim gündelik sağduyumuzunkinden gerçekten çok farklı bir dünya görüşü çıkarıyor ortaya. Bu deneyler bize şunu söylüyor: Bir zamanlar etkileşim içinde olan parçacıklar bir anlamda tek bir sistemin parçası olarak kalırlar ve sonraki etkileşimlere birlikte karşılık verirler. Gördüğümüz, dokunduğumuz ve hissettiğimiz hemen her şey bizim bildiğimiz haliyle evrenin meydana geldiği Büyük Patlama’dan bu yana zaman içinde başka parçacıklarla etkileşime girmiş parçacık öbeklerinden yapılmıştır. Vücudumdaki atomlar, şimdi uzaktaki bir yıldızın bir parçası olan parçacıklar ile ... bir zamanlar kozmik ateş topu içinde itişip kakışan başka parçacıklardan meydana gelmiştir. Hatta benim bedenimi oluşturan parçacıklar şimdi sizin bedeninizi oluşturan parçacıklarla bir zamanlar hoplaya zıplaya etkileşim içindeydiler. Bizler Aspect deneyinin kalbinden dışarı fırlayan o iki foton kadar tek bir sistemin parçalarıyız. 2
Evrendeki birlikle ilgili Roger Penrose ise şunları söylemektedir:
Tek tek parçacıklar kendi başlarına ‘durumlara’ sahip olmazlar, fakat yalnız öteki parçacıklarla karmaşık ‘dolaylı ilişkiler’ içerisinde varolabilirler ki buna ‘ilintiler’ (korelasyonlar) diyoruz. 3

Görüldüğü üzere modern fiziğin bize sunduğu gerçek, yaşamın, birbirine yabancı ve düşman parçaların birbiriyle mücadele ve kavgası içinde olmadığıdır. Evrende zerreler elele vermişlerdir. Hayatta kavga değil, yardım ve birliktelik esastır. Bu bilgiler evrimci düşüncenin modern bilimin dışında kaldığının başka bir ilginç kanıtıdır.

Varlıkları, apayrı ve birbirinden bağımsız görme düşüncesi yerini birlikteliğe bırakıyor. Bu gerçeği meşhur fizikçi D’Espagnat şu şekilde belirtiyor:
Einstein’ın hep esas kabul ettiği bir noktada doğayı kavrayışını değiştirecek türden deneyler şu yakınlarda gerçekleştirildi... uzay-zaman ayrılmazlığının [non-seperability] artık fiziğin en keskin genel kavramlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  4

Evrenimiz tek olan Yaratıcımızın eseridir. O’nun tekliğinin bir tecellisi de evrendeki birliktelikte gözükmektedir. Evrendeki teklikle ilgili şaşırtıcı keşif ile ilgili David Bohm ise şu şekilde yorumda bulunmuştur:
Dağılmaz bir bütünlük olan bir yeni kavrama varıyoruz, ki bu dünyanın ayrı ve bağımsız var olan parçaların klasik bir şekilde çözümlenişini reddeder… Bütün evrenin ayrılmaz kuantum birlikteliği temel bir gerçekliktir. 5

Buraya kadarki bölümlerde kuantum fiziği öncesi fizik, bilimin içine sızmış yanlış felsefi akımlar, atom modelleri ve kuantum fiziğinin doğuşu, yeni fizikteki temel kavramlar, bunların batıl felsefeleri geçersiz kılması, Allah’ın varlıkları bir algılar bütünü olarak yaratmasının bilimsel delilleri ve evrendeki birliktelik gibi konularla ilgili detaylı bilgiler gördük. Önde gelen bilim adamlarının itirafları dünyamızın 20. yüzyıldaki köklü zihniyet değişimini ortaya koymuştur. Peki, bilim dünyasındaki bu köklü değişimin arkasında duran veriler neydi? Bilim adamları sahip oldukları batıl felsefeleri neden bırakmak zorunda kaldılar? Bu soruları aydınlatacak olan bundan sonraki bölümlerde göreceğimiz kimi deneyler gerçekten hayret vericidirler. Allah, atomların dünyasında her biri hayranlık uyandıran sayısız mucize yaratmıştır. Bu mucizelerin başında büyük bir nimet olan ışık gelmektedir. Işık, yalnız maddeye bakışımızı değil, zamana bakışımızı da değiştirmiştir.

Kaynak:

1   Quantum Theory, A Very Short Introduction, John Polkinghorne, Oxford University Press, 2002, Sayfa 80
Metnin İngilizcesi:
Quantum entities that have interacted with each other remain mutually entangled, however far they may eventually seperate each spatially.

2 John Gribbin, Schrödinger’in Kedisi’nin Peşinde Kuantum Fiziği ve Gerçeklik, Metis Yayınları, Mayıs 2005, Sayfa 233

3 The Emperor’s New Mind – Concerning Computers, Minds, and The Laws of Physics, Türkçe Çevirisi: Fiziğin Gizemi - Kralın Yeni Usu 2 Roger Penrose, Tübitak Yayınları, 9. Basım, Aralık 2003, Sayfa 183

4 John Gribbin, Schrödinger’in Kedisi’nin Peşinde Kuantum Fiziği ve Gerçeklik, Metis Yayınları, Mayıs 2005, Sayfa 232 )
( Ama bu ref de suradan reflemis: )
Ref: The Physicist’s Conception of Nature, y.h. J. Mehra, s. 734

5 David J. Bohm and Basil J. Hiley, On the Intuitive Understanding of Nonlocality as Implied by Quantum Theory, Foundations of Physics, vol 5, 1975
Metnin İngilizcesi:
One is led to a new notion of unbroken wholeness which denies the classical analyzability of the world into separately and independently existing parts… The inseparable quantum interconnectedness of the whole universe is the fundamental reality. --David Bohm