Kuantum ve Maddenin Gerçeği Zamansızlık ve Kader Modern Fizik Parçacık Fiziği ve Yoktan Yaratılış Diğer

Kuantum Öncesi Fizik

Bilimler kendi uğraştıkları alanlarla ilgili Allah’ın ihtişamlı yaratışını incelerler. Ortaya çıkan bütün bilimsel veriler, Allah’ın üstün sanatının detaylarını bizlere gösterir. Bu üstün düzeni, Allah bize Kuran ayetleriyle bildirmiştir:

O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. (Mülk Suresi, 3-4)

Kuantum teorisinden önce fizikte belli başlı 3 alan vardı. Bunlardan ilki Newton’dan beri gelen mekanik teoridir. Bu teori cisimlere etki eden kuvvetleri ve kuvvetlerin sebep olduğu pozisyon ve hız gibi fiziksel niteliklerdeki değişimleri inceler. İkincisi Elektrodinamik teori olarak bilinen manyetik, elektrik dalgalarının ve ışığın yapısı üzerine çalışan alandır. Üçüncüsü de termodinamik adlı, cisimlerdeki ısı transferleriyle ilgilen alandır. 1


newton
Newton Fiziği olarak da bilinen klasik fizik günlük hayatta kullandığımız mekanik aletlerde ve astronomide işe yarar neticeler elde etmemize yaradı. Ancak bu fizik anlayışı, varlığa dair daha detaylı araştırmalarda çaresiz duruma düştü. 2

gezegen


Gök cisimleri olağanüstü hassas dengeler içinde yaratılmıştır. Bu dev cisimlerin her biri dev bir uzay aracı gibi uzayda belli yörüngelerde gezdirilir. Nitekim bir Kuran ayetinde bu gerçeğe şöyle dikkat çekilir. "Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik." (Hicr Suresi, 16). Göklerde başıboşluğa yer olmayan hassas düzene yine başka Kuran ayetleriyle "Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir." (Vakıa Suresi, 75-76) bildirilmiştir.

maxwell
19. yüzyılın meşhur bilim adamı Maxwell fiziğe yaptığı katkıları nedeniyle, kimilerince Einstein’a benzer önemde başarılar elde etmiştir. Maxwell, elektrik ve manyetik dalgalarla ilgili deneysel verileri, ortak bir çatı altında toplayan meşhur çalışması ile Elektromanyetik Teorinin kurucusu oldu. Bugün radyo haberleşmesinin, elektromekanik motorların ve elektrik devrelerinin kökeni bu teorinin uygulamalarıdır.

heat 
19. yüzyılın 3. Büyük fizik alanı termodinamik idi. Termodinamik cisimlerdeki ısı transferi ile ilgilenir. Evrendeki düzensizliğin zamanla arttığı gibi çok önemli çıkarımlar termodinamiğin temel konusu olmuştur. Örneğin bir zamanlar pırıl pırıl güzel bir araba zamanla bozulmaya uğrar. Termodinamiğin 1. kanunu olan evrenimizdeki genel kural kompleks mükemmel her sistemin zamanla bozulmaya uğradığını ifade eder. Yine aynı şekilde içinde mükemmel ve hadsiz bir bilgi barındıran DNA’nın da normalde benzer bir sona uğraması gerekirdi. Ancak Allah özel koruma ve tamir sistemleri ile bu muazzam kütüphaneyi hızla çürüyüp yok olmasını engeller.

 

Bütün bu alanlar, kendi pencerelerinden evrende ne denli hassas bir düzen olduğunu detaylarıyla ortaya koyar. Detaylı düzene konu olan atomlar, elektronlar ve gezegenlerin hepsi şuursuz varlıklardır. Onları Allah üstün düzenin askerleri gibi çalıştırır.

Nitekim Allah bir Kuran ayetinde


Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek (İtaat ederek) geldik" dediler. (Fussilet Suresi, 10-11)

buyurmaktadır.

Klasik bilimin kurucuları da bu büyük gerçeği kavramış Allah’a iman eden insanlardı. Örneğin tüm zamanların en büyük bilim adamı olarak nitelendirilen ve mekanik fiziğinin kurucusu Isaac Newton'un evrene bakış açısı, aşağıdaki sözlerinde çok açık bir şekilde ifade bulmaktadır:
Güneş sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların harika sistemleri yalnızca akıllı ve güçlü bir varlığın kudretiyle sürebilir. Bu varlık yalnızca dünyanın ruhunu değil herşeyi yönetir, O Allah'tır. 3

 

Adetullah olarak adlandırılan bilimsel kanunlar Allah’ın dilemesi üzerine vardır. Şahit olduğumuz düzenin her an devam etmesinin tek nedeni Allah’ın dilemesidir ve O istediği an da bu düzen yok olur. Nitekim kanunların da Allah’ın dilemesi ile var olduğu


Rabbini görmedin mi, gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. (25/45)

ayetiyle bize bildirilmiştir.

Ne var ki 19. yüzyılın sonlarına doğru öne çıkan bir bilim dalı daha vardı. Maddenin yapısını inceleyen bu bilim dalı atomları ve en temel yapıtaşları ele alıyordu. Eski Yunan’dan beri felsefe alanının tartışma konusu olan “varlığın atom denilen küçük bölünmez maddeciklerden oluştuğu düşüncesi” artık bilimin gözlem sınırına dayanmıştı.

Kaynak:

1 Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş, Max Planck, Belge Yayınları, İkinci Baskı Ocak 2007,Sayfa 218

2 Understanding Quantum Physics, A User’s Manual, Michael A Morrison, Prentice-Hall Inc. , Sayfa 2

3 Principia, Newton, 2nd edition; J. De Vries, Essentials of Physical Science, B. Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids, SD, 1958, s.15